HOME BIOGRAPHY PUBLICATIONS ZENSHINJI NUIDO AND ZEN CONTACTS
CONTACTS

For more information on Zen, Nuido, the Zenshinji Temple and the Centro Zenshinkai of Florence, write to: massimo.shido@gmail.com